درباره ما
درباره ما
درسال1380 پس از اولین کنگره سالمندی بنام تغذيه درسلامت سالمندان كه دردانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی برگزارشد بحث سلامت سالمندان وسالمند سالم برای اولین باربه طوروسیع درمحافل آکادمیک وجوامع علمی مطرح گردید گروهی ازدوستداران سالمند برای پیشبرد فعالیت دراین زمینه به همکاری بامسؤلان وپژوهشگران پرداختند.
بنياد حمايت ازسلامت سالمندان درهمان سال بوسيله يكي ازافراد شركت كننده دراين كنگره پايه گزاري شد ومورد تشويق وتاييد يكي ازمتخصصين دانشگاه قرارگرفت.
درسال1383 باهماهنگی اساتید دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ومرکزتحقیقات سالمندی وهمکاری متخصص طب سالمندی این دانشگاه اساس انجمنی پایه گذاری شد که با تنظیم اساسنامه بااهداف مورد نیازسالمندان توانست بنام حامیان سلامت سالمندان مجوزفعالیت را ازوزارت كشوراستانداري تهران باشماره 4235113 دريافت نمايد ودرتاريخ 2/11/84 با شماره 19279 به ثبت رسيد.
انجمن به عنوان اولين قدم شناخت اززندگي داخلي وعمق نگراني هاي سالمندان را سرلوحه فعاليت خود قرارداد تا شكاف عميق عدم اطلاع مسئولين وسياستگذاران جامعه ازدغدغه هاومشكلات روحي واجتماعي اين قشرجامعه كمي بهبود يابد.
همكاري باجوامع دانشگاهي وپژوهشگران وايجاد بانك اطلاعاتي ازسالمندان درمحدوده اي كه درتوان انجمن بودازجمله اين اقدامات ميباشد.

اهداف
هدف اصلي وكلي ازثبت اين انجمن انسجام وتداوم بخشيدن به فعاليت ها درجهت رفع نيازها ومشكلات زندگي سالمندان است.
تجربه بدست آمده هفت سال فعاليت وارتباط مستقيم با سالمندان وخانواده هاي اين عزيزان بررسي نيازمندي ها ودرخواست ها وهمجنين اطلاع ازآسيب ها ونگراني هاي پيش آمده براي سالمندان وخانواده ها وبي اطلاعي مسئولين وعدم دسترسي به قوانين حمايتي سالمندان ما را برآن داشت با توجه بيشتربه حمايت سالمندان اهداف اصلي وكلي اساسنامه را ازسال 89 به مرحله اجرا درآوريم وبا اين هدف دربرگزاري مجامع عمومي عادي وفوق العاده درسال 90 و91 با حضورريئس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان فعاليت هاي جديد مورد تاييد قرارگرفت.
اهداف انجمن درسال91 :
1- پيگيري حقوق وتكريم سالمندان درجامعه اسلامي ايران.
2- همكاري درتدوين مصوبات لازم دراين رابطه.
3- هماهنگي با برنامه هاي اجرايي سازمان هاي همسوبا اين هدف.
4- پيگيري تسريع درايجاد شبكه هاي سالمندي دركشور.

فعاليت ها :
انجمن حاميان سلامت سالمندان دربدوتاسيس با اطلاع رساني وتهيه لوازم وامكانات اوليه دريك محيط كوچك فعاليت خود را شروع كرد وبا استقبال خانوادها درمحدوده فعاليت خود روبروشد .
عضوگيري انجمن با تكميل پرسشنامه چگونگي سلامت انجام ميشود.
تلاش انجمن برآن است تاازطريق اجراي برنامه هاي جمعي موردعلاقه ونياز سالمندان را به حضوردرعرصه هاي اجتماع وانسجام گروهي ترغيب نمايد.
ارتباط با سالمندان هرروزكاري ازساعت 9 تا 12 برقراراست.
آموزش هاي دلخواه سالمندان هرروز بوسيله كارشناسان سالمند برگزارميشود.
هدف ازگردهمايي روزانه سالمندان دريك محيط كوچك همگرايي وهمبستگي فيمابين درميان گذاشتن مشكلات هريك وايجاد صميميت وراهكاررفع تنشها درزندگي روزمره آنها است.
مشاوره پژشكي و حقوقي درصورت نياز درروزهاي پنجشنبه هرهفته برگزار ميشود.
فعاليت هاي سا ل 92
پيگيري نامه هاي ارسالي به سازمان ها براي درخواست بودجه توافقي كه تا كنون نتيجه اي نداشته است.
پيگيري دريافت مجوزاعزام نيروبا شرايط ومقررات داخلي انجمن به خانه سالمندان . ( درخواست هاي زيادي دراين رابطه دريافت كرده ايم ).
هم انديشي با كارشناسان حقوقي نهادينه كردن برنامه رفاهي سالمندان در زندگي خصوصي واجتماعي.
برنامه ريزي براي برگزاري مناسبت ها دركنارسازمان هاي همسوبا برنامه سلامت سالمندان.
شركت مديرعامل انجمن درجلسات هم انديشي مديران سازمان هاي امورسالمندان كشوروسايرسازمان ها با فعاليت ملي آشنايي با چگونگي فعاليت هرسازمان و راهكارگسترش فعاليت ها به نفع جامعه هدف هرسازمان.
شهرک اکباتان -بلوک ب1 -جنب ورودی 12- انجمن حامیان سلامت سالمندان
021-44670999
©2017 Salmand, All Right Reserved